Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Sesja Rady Miasta (29.03.2004)
Przewodniczący Komisji Budżetowej radny p. Andrzej Nowowiejski odczytuje wnioski do budżetu miasta na rok 2004 - sesja w dniu 29 marca 2004. | Fot. Zofia Krzanowska
Przewodniczący Komisji Budżetowej radny p. Andrzej Nowowiejski odczytuje wnioski do budżetu miasta na rok 2004 - sesja w dniu 29 marca 2004.
Fot. Zofia Krzanowska

29 marca 2004 r. Rada Miasta Jarosławia obradując w pełnym składzie uchwaliła budżet miasta na rok 2004 r. W trakcie obrad przewodniczący stałych komisji przedstawili wnioski, jakie zostały zgłoszone podczas posiedzeń, a następnie toczyła się długa dyskusja. Zgłoszono bardzo wiele poprawek do przygotowanego przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej. Ostatecznie 14 głosami za, przy 6 przeciwnych i 1 wstrzymującym się przyjęto uchwałę w nowej wersji. Prognozowane dochody budżetu ustalono w wysokości 52.592.506 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 3.100.566 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 54.573.966 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwota taka sama jak w dochodach. Deficyt budżetowy wynosi 1.981.460 zł, natomiast wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie miasta zaplanowano na kwotę 4.300.000 zł.

Ponadto podczas sesji podjęto 9 uchwał. Jednomyślnie przyjęta została uchwała w sprawie wykupu lub zamiany gruntów leżących w liniach rozgraniczających teren inwestycji pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia". Wykup lub zamiana może nastąpić po uprawomocnieniu się decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i przystąpieniu inwestora do realizacji inwestycji. Finansowanie będzie pochodzić ze środków budżetu miasta.

Następnie Rada jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

Również jednomyślnie upoważniono Burmistrza Miasta do wekslowego poręczenia pożyczki długoterminowej zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w wysokości 17 mld zł z przewidywanym okresem spłaty w latach 2006 - 2011.

Kolejna uchwała przyjęta jednomyślnie dotyczyła udzielenia stypendiów dla uczniów. Za bardzo dobre wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2003/2004 grupa 10 uczniów otrzymała stypendium w wysokości 54 zł miesięcznie: Joanna Wajda - SP 6, Joanna Pacuła - SP 7, Kamila Koszta - SP 11, Klaudia Jeżowska - GP 1, Natalia Gdula - GP2, Katarzyna Wajda - GP 2, Sylwia Hamryszak - GP 3, Agnieszka Szeliga - GP 3, Marta Zagrobelna ZSO i Agnieszka Krzeszowska ZSO. Ponadto Katarzyna Krucan, finalistka konkursu wojewódzkiego ze Szkoły Podstawowej SS. Niepokalanek otrzymała jednorazowe stypendium w wysokości 250 zł.

Radni jednomyślnie dokonali zmian w uchwale w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta. W związku z planowanym innym zagospodarowaniem, wykreślono zaplecze kamienicy Rynek 6 przy ul. Franciszkańskiej, ze strefy A .

Następnie 10 głosami za, przy 6 przeciwnych i 3 wstrzymujących się podjęto uchwałę, której projekt zgłosiła grupa radnych. Była to uchwała w sprawie dokonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia terenu położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sikorskiego i Piekarską.

Podjęto także dwie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu położonego przy ul. Grodzkiej 17 oraz w sprawie zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 3-go Maja (obręb 5, nr dz. 2463/2 o powierzchni 0,0372 ha).

Jednomyślnie Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej. Również podczas tej sesji został przyjęty plan pracy Rady Miasta.

Podczas obrad Rada nie przyjęła dwóch projektów uchwał: w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Bandurskiego.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Tomasz Petry, Wicestarosta Janusz Kołakowski, Przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Andrzej Ćwierz, prezesi spółek miejskich: Ryszard Konarski i Jan Pels, Prezes Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krzysztof Sopel, Dyrektor MZK Tadeusz Lewko, Kierownik MOPS-u Barbara Cienki, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Teresa Piątek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Tkacz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Stalski oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i przedstawiciele Rad Dzielnic.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30