Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Sesja Rady Miasta (26.04.2004)

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia Mariana Janusza 

 

Kolejna, XXVIII sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 26 kwietnia 2004 r. w godzinach 900 - 1600. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Wicestartosta Janusz Kołakowski, Siostry Niepokalanki, dyrektorzy podległych jednostek, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta oraz przedstawiciele prasy.

Na początku Rada przyjęła protokół z sesji, która odbyła się 29 marca, a następnie wysłuchała informacji Burmistrza Janusza Dąbrowskiego na temat działań podjętych mieędzy sesjami. Informację publikujemy na str. 10.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Jucha odczytał opinię Komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2003 r. i wniosek do Regionalnej Komisji Obrachunkowej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Zapoznał również radnych z pozytywną opinią Regionalnej Komisji Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną na temat prac przy budowie krytej pływalni.

Następnie wywiązała się długa dyskusja na temat sprawozdania z wykonania budżetu. Wystąpienia radnych, którzy wyrazili wolę opublikowania ich wypowiedzi zamieszczone są na str. 5-9.

Radni 9 głosami za, przy 8 przeciwnych i 4 wstrzymujących się przyjęli w/w sprawozdanie, po czym 20 głosami za, przy 1 wstrzymującym się udzielili Burmistrzowi absolutorium. Burmistrz Janusz Dąbrowski dziękując za dobrą ocenę obiecał, że dołoży wszelkich starań, by tegoroczny budżet zrealizować jak najlepiej.

Podczas obrad radni podjęli jeszcze 12 uchwał. Jednomyślnie dokonano zmian w uchwale w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta Jarosławia w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. Również jednomyślnie podjęto dwie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Ponadto Rada wyraziła zgodę na używanie dla potrzeb administracyjnych skrótowej nazwy Aleja płk. W. Szczepańskiego.

Następnie na wniosek dzierżawców terenu Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu na os. Wojska Polskiego.

W związku ze zmniejszeniem dotacji dla szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez SS. Niepokalanki, Rada Miasta 10 głosami za, przy 11 wstrzymujących się postanowiła przeznaczyć kwotę 20 tys. zł dla tej szkoły niepublicznej.

Zdecydowaną większością głosów Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 5 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 5. Kolejne uchwały przyjęte jednomyślnie dotyczyły: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

Ponadto Rada jednomyślnie ustaliła wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Również jednomyślnie przyjęto uchwałe w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław.

Po długiej dyskusji jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Podczas obrad odrzucono trzy projekty uchwał: w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem trzykondygnacyjnym przy ul. Rynek 5 oraz w sprawie konkursu - zbiórka odpadów opakowaniowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31