Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Wystąpienia radnych IV

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Na dzisiejszej Sesji Rada Miasta rozpatrzy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r. oraz udzielać będzie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia. Charakter i ciężar gatunkowy dzisiejszej debaty jest szczególny, bowiem oceniamy wykonanie budżetu i od tej oceny zależy udzielenie, bądź nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.Wyrażam pogląd, że Radni dokonując oceny wykonania budżetu winni zachować pełny obiektywizm i odpowiedzieć na pytania, jak uchwalony na 2003 r. budżet miasta został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków, czy nie przekroczono deficytu budżetowego oraz jak zrealizowano zadanie rzeczowe, remontowe i inwestycyjne zapisane w układzie wykonawczym do uchwały budżetowej. Jako Radni posiadamy moralny obowiązek wobec swoich wyborców i ugrupowań politycznych takiej oceny dokonać.

Osobiście posiłkowałem się wiedzą zdobytą z zapisowych materiałów szkoleniowych, wytycznych dla Komisji Rewizyjnych i wskazówek do prawidłowej procedury udzielania absolutorium wydanych przez Szkołę Administracji Samorządowej w Warszawie, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz opinii Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie winno zapewnić Radnym przedstawienie rzetelnej i jasnej sytuacji dotyczącej wykonania budżetu. Odpowiedź na tą kwestię jest negatywna. W mojej ocenie sprawozdanie jest niepełne, mało czytelne, nie dające możliwości porównawczych w zakresie; budżet uchwalony, a budżet po zmianach dokonanych przez Radę i Burmistrza oraz wykonanie w stosunku do budżetu uchwalonego. Brak uzasadnienia przyczyn zmian w budżecie i dokonanych przeniesień przez Burmistrza Miasta. Dlatego korzystając z zasady jawności działań jednostek samorządu terytorialnego oraz jawności finansów publicznych zwróciłem się do Burmistrza Miasta o podanie szerszych informacji i danych do wypracowania opinii o wykonaniu budżetu.

Dziwi mnie fakt, że przed rozpatrzeniem sprawozdania Komisja Rewizyjna nie zwróciła się do Burmistrza Miasta o poszerzenie części opisowej sprawozdania i przekazania jej Radnym.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta nie informuje Rady o:

  • stanie zadłużenia budżetu i wynikających z tego ewentualnych ograniczeń i zagrożeń. Dotyczy to zobowiązań ciążących na budżecie z tytułu kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń oraz innych długów związanych z wykonywaniem zadań Gminy,
  • wyjaśnień dotyczących kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w kontekście jego reorganizacji zasad rozliczeń budżetu z jednostkami gospodarki pozabudżetowej tj. przejmowania nadwyżek finansowych lub ich dotowania
  • sposobu wydatkowania rezerwy ogólnej (na jakie cele i czy było to zasadne),
  • wzrostu w stosunku do uchwalonej w budżecie w Dziale 758 "Rezerwy ogólne i celowe" ze 100.000 zł do 904.900 zł bez podania w sprawozdaniu kwot, które zostały przeznaczone przez Burmistrza Miasta na pokrycie wydatków bieżących i niewykorzystanych rezerw na wydatki inwestycyjne,
  • jaki sens miało zaciągnięcie kredytów w bankach przy niewykorzystaniu rezerw na wydatki inwestycyjne w kwocie 885 100 zł.


W przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu brak merytorycznego uzasadnienia niewykonania zadań rzeczowych uchwalonych przez Radę na 2003 r., a zapisanych po stronie wydatków budżetowych. Dotyczy to bardzo istotnego zadania w Dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" pod nazwą: Budowa Składowiska Odpadów Komunalnych, na które uchwalonych było 200.000 zł. Na zadanie to było wydane pozwolenie na budowę przyłączy oraz drogę dojazdową , co dawało możliwość wykorzystania w całości środków na ten cel przeznaczonych.

Brak uzasadnienia niewykonania zadania rzeczowego zapisanego w Dziale 854 Ochrona zdrowia - pod nazwą "Utworzenie ścieżek rowerowych dla miasta Jarosławia", na które zaplanowana została kwota 36.200 zł. - Było dużo szumu medialnego na temat tego zadania, a brak efektów rzeczowych.

Pomimo ujęcia w budżecie miasta, nie zrealizowano trzech Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obejmujących:

  • Stare Miasto Jarosław - ograniczono się do konkursu zagospodarowania Rynku,
  • terenów przy ul. Spółdzielczej,
  • terenów pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Piekarską i Sikorskiego.


Brak opracowania tych planów ogranicza możliwość ich racjonalnego zagospodarowania oraz sprzedaży terenów komunalnych tam położonych, po cenach wyższych i korzystnych dla budżetu miasta.

Bardzo istotnym brakiem mającym negatywny wpływ na ocenę sprawozdania, jest brak informacji o stanie mienia komunalnego na koniec 2003 r. Uniemożliwia to dokonanie oceny zmian, jakie zaszły w stanie mienia komunalnego na przestrzeni 2003 r. Przedstawione w sprawozdaniu wykonanie budżetu w ujęciu finansowym i rzeczowym za 2003r. w stosunku do uchwalonego, nie zostało zrealizowane. Było ono zdecydowanie gorsze jak w 2002 r.

Planowane dochody w 2003 r. wykonano w 93,67%, a w 2002 r. w 100,4%. Planowane wydatki w 2003 r. wykonano w 92,45%, a w 2002 r. w 96,1%. W 2002 r. wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bankowych zostało około 520.000 zł, a w 2003 r. prawie dwukrotnie więcej, bo 1 mln zł. Dane te ilustruje poziom wykonania dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do 2002 r. i skłaniają do pytania - dlaczego tak się stało i jakie są tego przyczyny. Jasnej odpowiedzi na to pytanie Radni nie otrzymali.

WYSOKA RADO

W budżecie na 2003 r. najważniejszą inwestycją z punktu widzenia społecznych oczekiwań, jak też uchwalonej na nią kwoty w wysokości 5.168.000, była kryta pływalnia wraz z infrastrukturą. W sprawozdaniu podano, że na przestrzeni roku 2003 na jej realizację zabezpieczono kwotę 7.218 000, a wydatkowano 6.550 981, co stanowi zaledwie 90,8% Obiekt ten miał być zrealizowany w ubiegłym roku. W opisie do sprawozdania Burmistrz Miasta ograniczył się do stwierdzenia jednym zdaniem, że wydatkowano środki na inwestycję budowy krytej pływalni, nie zabiegając o wyjaśnienie przyczyn nie przekazania jej do użytku w 2003 r. W informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jarosławia za pierwsze półrocze 2003 r. Burmistrz nie zgłaszał zagrożeń w realizacji tej inwestycji. Miała ona być zakończona do końca 2003 r. Przesunięcie na maj 2004 r. obciąża ocenę wykonania budżetu, bo brak było moim zdaniem należytego nadzoru nad jej przebiegiem ze strony Burmistrza Miasta i podległych mu jednostek. Wydatkowanie znacznych środków z budżetu miasta na biuletyn, specjalny informator o przebiegu inwestycji oraz opracowanie ekspertyzy prawnej nie tłumaczy faktu, że odpowiedzialność za przesunięcie, oddanie do użytku krytej pływalni na br. spoczywa na Burmistrzu Miasta.

Nie podzielam optymizmu i samozadowolenia Burmistrza Miasta z realizacji budżetu za 2003 r.

Ocenę stopnia wykonania budżetu pozostawiam Paniom i Panom Radnym.

Janusz Ważny
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30