Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (132) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

Wyniki ankiety dotyczącej Straży Miejskiej przeprowadzonej wśród mieszkańców Jarosławia (26.06.2003-19.09.2003)

Jarosławska Straż Miejska istnieje 13 lat. W tym czasie mieszkańcy miasta mieli okazję poznać jej pracę i wyrobić sobie opinię na temat tej formacji. Burmistrz Jarosławia postanowił przeprowadzić ankietę badającą opinię mieszkańców na ten temat.

Mieszkańcy Jarosławia w wyznaczonych sektorach miasta zostali poproszeni o odpowiedź na 11 pytań - 9 otwartych i 2 zamknięte.

 1. SKĄD CZERPIESZ WIEDZĘ NA TEMAT SM ?
 2. ILU FUNKCJONARIUSZY PRACUJE W SM W JAROSŁAWIU?
 3. CZY ZNASZ USTAWOWE ZADANIA SM?
 4. CZY ZNASZ NUMER TELEFONU DO SM?
 5. CZY DZIAŁALNOŚĆ SM PRZYNOSI POZYTYWNE EFEKTY?
 6. JAK SM WYPEŁNIA SWOJE ZADANIA?
 7. CZY W SYTUACJI ZAGROŻENIA MOŻNA LICZYĆ NA POMOC SM?
 8. CZY DZIAŁANIA SM SĄ POTRZEBNE?
 9. CZY KIEDYKOLWIEK MIAŁEŚ OSOBISTY KONTAKT ZE SM?
 10. CZYM WG CIEBIE PRZEDE WSZYSTKIM POWINNA SIĘ ZAJMOWAĆ STRAŻ MIEJSKA?
 11. CZY NALEŻY ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ SM?

Ankieta była anonimowa z dołączoną do niej metryczką zawierającą wiek, wykształcenie, płeć, zawód wykonywany i miejsce zamieszkania respondenta. W Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarosławia wyznaczono cztery sektory z ulicami i osiedlami, na których ankieterzy przeprowadzili ankietę w dniach od 26.06.2003 do 19.09.2003 na założonej wcześniej próbie 2000 (dwóch tysięcy) pełnoletnich mieszkańców miasta Jarosławia. Przyjęto metodę wywiadu bezpośredniego (z ang. face to face). Założono, że w jednym gospodarstwie domowym (definicja gospodarstwa domowego taka, jak w spisie powszechnym) odpowiadał przedstawiciel rodziny, jeśli w rodzinie panowała jednomyślność. W związku z tym należy zauważyć, że w praktyce głosowało więcej, niż 2000 osób. Zdania rozbieżne w jednym gospodarstwie domowym zdarzały się sporadycznie. Ważne głosy, wyłączając te odmowne, posiadają "metryczkę". Wyniki ankiety uzyskano po wielokrotnym analizowaniu i komputerowej obróbce zebranego materiału.

Najczęściej wymienianym źródłem wiedzy o Straży Miejskiej dla mieszkańców Jarosławia jest indywidualna obserwacja pracy omawianej formacji. Popularnym źródłem wiedzy jest też bliżej nie definiowana "rozmowa" i media. Przy takich źródłach informacji wydaje się jasny odsetek osób nie czerpiących wiedzy w ogóle z braku jej źródeł. Niezbędne jest stworzenie kanału przepływu informacji na linii Straż Miejska - mieszkańcy Jarosławia, co może bardzo pozytywnie wpływać na poprawę opinii o tej formacji.

Omawiana ankieta pokazała, że niespełna 33% mieszkańców orientuje się w liczbie strażników miejskich. 67% osób badanych nie wie jaka jest liczba strażników miejskich. Wśród mieszkańców dominuje przekonanie, że funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jarosławiu jest znacznie więcej, niż w rzeczywistości. Przekłada się to w dużym stopniu na negatywną ocenę ich pracy. Można przypuszczać, że upowszechnienie wiedzy o faktycznej liczbie strażników miejskich przekonałoby część oponentów o bezpośrednim wpływie liczby funkcjonariuszy na efektywność pracy, w myśl zasady - im więcej strażników, tym są oni bardziej widoczni i skuteczni w działaniu na terenie miasta.

Ustawowe zadania Straży Miejskiej nie są dostatecznie rozpowszechnione wśród mieszkańców Jarosławia. Najczęstszą odpowiedzią na zadane pytanie o znajomość ustawowych zadań SM jest odpowiedź "ogólnie lub wcale nie znam". Straż Miejska bywa mylona z policją, a nawet Strażą Pożarną. Osoby zorientowane często podają ogólną formułę "pilnowania porządku" jako zadanie strażników. Nieliczni potrafią wskazać szczegółowe kompetencje funkcjonariuszy SM. Działania SM są więc oceniane przez pryzmat pojedynczych działań, głównie z zakresu przestrzegania przepisów o ruchu drogowym (mandaty, blokady kół). Wystawianie mandatów jest czynnikiem bezpośrednio i głównie wpływającym na negatywną ocenę działań SM, zwłaszcza w sytuacji ogólnej dekoniunktury gospodarczej i bezrobocia.

Większość badanych jednostronnie ocenia fakt "mandatowania" jako chęć zdobycia przez Urząd Miasta Jarosławia dodatkowych środków budżetowych, dlatego ważne jest wytłumaczenie sensu karania mandatami i wykorzystania pieniędzy pochodzących z ich nakładania. Mieszkańcy Jarosławia nie znają i nie posługują się numerem telefonu do Straży Miejskiej. Jest on słabo rozpowszechniony. W razie potrzeby mieszkańcy korzystają z telefonu na policję, choć często ich problemy powinna rozwiązać SM. Świadomość podziału zadań między policją a Strażą Miejską nie jest powszechna.

Wśrod zadań, którymi zajmuje się SM wymieniono: walkę z nielegalnym handlem, ogólnie działalność prewencyjną, poprawę bezpieczeństwa w mieście, pilnowanie porządku, "wyciszanie" młodzieży, skuteczną kontrolę parkowania (zwłaszcza w obrębie Rynku), zwalczanie przejawów spożycia alkoholu w miejscach publicznych, odciążenie dla Policji, zasilenie budżetu miasta mandatami, utrzymanie porządku za hala targową, pilnowanie porządku podczas imprez masowych, reakcja na wezwania tzw. "interwencje" w sprawach porządkowych, dyscyplinowanie właścicieli posesji w kwestiach porządkowych i właścicieli psów, nadzór nad stacją PKP, mniej rozbojów.

30% respondentów stwierdziło kategorycznie, że pozytywnych efektów nie ma, niespełna 33% zdecydowanie zauważyło takie efekty. Rozkład tych głosów pokazuje, że społeczność Jarosławia nie jest jednomyślna jeśli chodzi o pozytywne efekty działalności SM.

Ponad 33% ankietowanych stwierdziło zdecydowanie, że w sytuacji zagrożenia można liczyć na pomoc strażnika miejskiego. Prawie 25% jest przeciwnego zdania. Również w tym pytaniu przeważają głosy niepewne, nie mające zdania - 34 % odpowiadających.

Odpowiedź ankietowanych na pytanie "czy działania SM są potrzebne?" brzmi TAK dla ponad 60% osób. Oznacza to w praktyce, że Straż Miejska powinna generalnie działać w Jarosławiu, choć mieszkańcy wnoszą wiele uwag pod adresem dotychczasowej działalności tej formacji. Bez mała 14% mieszkańców nie widzi potrzeby funkcjonowania Staży Miejskiej w Jarosławiu, a ponad 18% nie ma w tej kwestii zdania.

Iga Szatyńska - Zagożdżon
Marta Hawryszko
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31