Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 6 (90) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 6 (90) / 2000

Strona 12
Zmiany
w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia

16 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Decyzję o tym podjął Zarząd w związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu, powołania Komisji Rewizyjnej i rezygnacją dotychczasowego Prezesa Stowarzyszenia p. Romualda Ostrowskiego. Nowymi członkami Zarządu zostali: mgr Jadwiga Dyr, mgr Anna Sawicka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: mgr Krystyna Gruca, mgr Antoni Cwynar i p. Krzysztof Chruszczyk. Wyłoniony Zarząd dokonał wyboru nowego prezesa Stowarzyszenia, którym została p. Józefa Frendo. Na wniosek Zarządu zebranie przyjęło uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia p. Romualdowi Ostrowskiemu, p. Jerzemu Czechowiczowi i p. Marii Dayczak - Domasiewicz.

Wiele wzruszeń dostarczyły zebranym chwile pożegnania ustępującego Prezesa p. Romualda Ostrowskiego. Podziękowania byłemu długoletniemu Prezesowi składali: wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Stanisław Sobocki, przedstawiciel Starostwa p. Artur Trojniak i członkowie Zarządu SMJ.

Myśli i uczucia zebranych najpiękniej wyraziła p. Janina Nowak w specjalnie na tę okazję napisanym wierszu:
PODZIĘKOWANIE

Nigdy - nikogo - o nic nie prosisz,
Przecież Trauguttowe imię nosisz.
Nie czekasz na tytuły - honory,
Nie ściągasz majątku do komory.
Leśne wędrówki uprawiasz chętnie,
Bo grzybobranie lubisz namiętnie.
Duchem harcerskim na co dzień żyjesz,
A zatem nie palisz i nie pijesz.
Stawiasz sobie niełatwe zadania
I nie wyglądasz za nie uznania.
Ważne rocznice miasta pamiętasz,
Wielce cenisz narodowe święta.
Pięćdziesiąt trzy lata tkwisz w tym gronie,
A ponad dwadzieścia troszczysz się o nie
Chcesz więc odpocząć i masz rację,
Że aplikujesz sobie wakacje!
Czas przekazać sztafety pałeczkę
Tym -później urodzonym troszeczkę,
Aby tok czynu nie został przerwany,
Lecz nadal był kontynuowany.
Dziękujemy Ci, Druhu i Bracie,
Za trwanie na społecznym etacie,
Za postawę pewną, niezawodną,
Za refleksję dowcipną, pogodną,
Za wystrój sali niepowtarzalny,
Za zbiór wydawnictw aktualny,
Za dobór tematów na spotkania,
Za niezwykły zapał do działania,
Którego nadal nam nie poskąpisz
Mimo, że z szefowania ustąpisz.
A zatem dziękując - znów prosimy
I na braterski odzew liczymy.
Wdzięczność

Za pośrednictwem Biuletynu pragniemy złozyć serdeczne podziękowania dla osób zaangażowanych w przekazanie Jarosławskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych darowizny sprzętu rehabilitacyjnego: Członkom Kongresu Polaków w Szwecji z Prezesem p. Romanem Kobą i Jego małżonką p. Hanną, p. Kazimierzowi Hołyszko ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, bratu Stanisławowi Karpikowi z EMAUS - Ośrodka Pomocy Społecznej pw. św. Brata Alberta w Opolu Starym, p. Bogusławie Fiałek z Huty Szkła JAROSŁAW S.A. oraz przedstawicielom Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej JAROSŁAW - p. Dyrektorowi Stanisławowi Gemra, p. Małgorzacie Bosak i p. Stanisławowi Kot. Dzięki naszym dobroczyńcom 29 marca br. otrzymaliśmy: wózki inwalidzkie, chodziki oraz akcesoria biurowe. Powyższy sprzęt zostanie przekazany osobom potrzebującym.

Dziękujemy Redakcji za okazaną życzliwość i zrozumienie, życzymy sukcesów - wzrastającej poczytności, a sobie dalszej z Państwem współpracy.

Prezes - Krystyna Kłoda
Członek wspierający - Piotr Kuchta

Uchwała Nr 306/XX/2000
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 15 maja 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych i małych domach mieszkalnych.

Działając na podstawie art.18 ust.1 pkt. 9 a umowy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z późn. zm.) oraz art. 68 ust.1 pkt. 7, ust. 2 i 3, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, póz. 741 z późn. zm.)

Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§1


W uchwale Nr 556/XLIII/98 Rady Miasta Jarosławia z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych i małych domach mieszkalnych wprowadza się następujące zmiany:

§6 uchwały otrzymuje brzmienie: "Jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat licząc od jej nabycia zbędzie lub przed upływem 5 lat wykorzysta nieruchomość na inne cele niż lokal mieszkalny udzielona bonifikata podlega zwrotowi po jej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej i na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław. Jednakże w przypadku zbycia lokalu przez tę osobę, również ona jest zobowiązana do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty".

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta
§3


Uchwała wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia na Tablicy ogłoszeń Gminy Miejskiej Jarosław i podlega publikacji w Biuletynie Rady i Zarządu Miasta Jarosławia.
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30