Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 6 (90) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 6 (90) / 2000

Strona 16
"Konkursowa zieleń" ciąg dalszy


W Biuletynie z lipca - sierpnia 1999 roku nr 7-8 (79 - 80) w artykule zatytułowanym "Konkursowa zieleń" informowałem Czytelników o uchwale Rady Miasta Nr 168/IX/99 z dnia 28 czerwca 99 r. w sprawie organizowania konkursów na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Z uwagi na późny termin podjęcia tej uchwały, w 1999 roku konkurs nie mógł być przeprowadzony. Rok 2000 będzie pierwszym, w którym Komisja Konkursowa z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta i Przewodniczącego Zarządu ustali rozdział nagród rzeczowych oraz sposób wyróżnień w poszczególnych kategoriach i Dzielnicach. Szczegółowe zasady pracy Komisji Konkursowej wraz z regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień, zawarte są w niniejszej uchwale:

Uchwała nr 81/16/2000 Zarządu Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych zasad pracy Komisji Konkursowej na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek w mieście

Na podst. § 4 pkt 1 Uchwały Nr 168/IX/99 Rady Miasta Jarosławia z dn. 28 czerwca 1999 r. w sprawie organizowania konkursów na najlepiej utrzymaną zieleń, czystość i porządek na terenie Gminy Miejskiej Jaroslaw, Zarząd Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Konkursową zwaną dalej "Komisją".
2. Komisja składa się z 6 członków, w tym 4 członków stałych.
3. Stałych członków komisji powołują po połowie Zarząd Miasta Jarosławia i Komisja do spraw Gospodarki Miejskiej Rady Miasta.
4. Pozostałych członków Komisji powołuje właściwa Rada Dzielnicy.

§ 2

1. Ustala się następujące zasady pracy Komisji:

1/ Pracami Komisji kieruje wyłoniony z jej grona przewodniczący.
2/ Komisja na przestrzeni danego roku będzie 2-krotnie oceniać zgłoszone nominacje w następujących terminach: wiosną od 1 do 15 czerwca, jesienią od 1 do 15 września.
3/ Termin ustalenia listy nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach upływa z dniem 30 września danego roku.
4/ Sposób oceny, w tym punktacji rzeczy, określa regulamin przyznawania nagród i wyróżnień stanowiących załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3

1. Ustala się następujący tryb zgłoszeń rzeczy do konkursu.

1/ Legitymację do zgłaszania rzeczy mają:
a/ Zarząd danej Rady Dzielnicy,
b/ Radni Rady Miasta z danej dzielnicy,
2/ Termin dokonywania zgłoszeń upływa z dniem 31 maja każdego roku.
3/ Miejscem składania pisemnych zgłoszeń jest sekretariat Urzędu Miasta.
4/ Maksymalna ilość rzeczy zgłoszonych przez uprawniony podmiot nie powinna przekraczać 10 rzeczy.

Załącznik nr 1
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w corocznym konkursie na utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

1. Komisja Konkursowa decyduje o nominacji danego obiektu do nagrody czy wyróżnienia.
2. Skala przyznawanych punktów w poszczególnych kategoriach wynosi od 0-10.
3. Na ostateczny wynik składa się suma punktów uzyskanych w terminach wiosennym i jesiennym.
4. Komisja konkursowa składająca się ze stałych członków z udziałem Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącego Rady Miasta ustali ostateczny rozdział nagród rzeczowych oraz sposób wyróżnień w poszczególnych kategoriach i Dzielnicach, który nie podlega procedurom odwoławczym.
5. Wyniki konkursu zostają ogłoszone w Biuletynie Rady i Zarządu Miasta Jarosławia.

* * * * *
Zgodnie z w/w uchwałą przypominam, że na ostateczną ocenę ma wpływ ocena w terminach wiosennym i jesiennym. Mieszkańców, którzy chcieliby dokonać zgłoszenia do konkursu proszę o kontakt z właściwym Zarządem Rady Dzielnicy lub z Radnymi z danej Dzielnicy. Termin dokonywania zgłoszeń upływa z dniem 31 maja.

Mam nadzieję, że zainteresowanie tym konkursem spowoduje, że nasze miasto z roku na rok będzie bardziej zadbane. Wszystkich, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe informacje w sprawie konkursu, proszę o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Rady Miasta, numer 621-20-11 w. 129 lub bezpośrednio numer 621-23-68.

Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia
Janusz Bochenek
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30