Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 6 (90) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 6 (90) / 2000

Strona 3
Na zdjęciu przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Jucha odczytuje wniosek o udzielenie absolutorium - 17.04.2000 | Fot. Z.K.
Na zdjęciu przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Jucha odczytuje wniosek o udzielenie absolutorium - 17.04.2000
Fot. Z.K.

Sesja Rady Miasta

 

Czterogodzinne obrady XIX sesji Rady Miasta, które odbyły się 17 kwietnia 2000 r. prowadzili wiceprzewodniczący: p. Stanisław Sobocki i p. Jarosław Pagacz. W sesji uczestniczyło 29 radnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Jucha odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za wykonanie budżetu w roku 1999 r. oraz protokół oceniający sprawozdanie z wykonania budżetu. Wiceprzewodniczący Rady p. Jarosław Pagacz odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Przy 1 głosie wstrzymującym się, radni udzielili absolutorium Zarządowi.

Następnie po krótkiej dyskusji, przy 4 głosach wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego, upoważniając Burmistrza p. Jana Gilowskiego do reprezentowania Jarosławia.

Jednomyślnie radni zadecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wartość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Również jednomyślnie podjęte zostały 2 uchwały: w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego oraz sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z 98procentową bonifikatą nieruchomości położonej przy ul. Wilsona dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Następnie jednomyślnie ustalono wysokość procentową opłaty adiacenckiej jako 50% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed podziałem a wartością tej nieruchomości po dokonaniu podziału.

Kolejna uchwała w sprawie wspólnego opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi polegającej na przedłużeniu ul. Morawskiej do ul. Pruchnickiej celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy stanu środowiska naturalnego została przyjęta jednomyślnie.

W związku z rozwojem kontaktów zagranicznych jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie współpracy z miastami partnerskimi położonymi na terenie Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, Francji, Węgier i Ukrainy.

Wiceprzewodniczący RM Jarosław PagaczKolejna XX sesja, w której uczestniczyło 29 radnych odbyła się 15 maja br. Na początku przy 2 głosach wstrzymujących nadano Honorowe Obywatelstwo Miasta Jarosławia Wicemarszałkowi Sejmu RP Stanisławowi Zającowi "za promocję miasta Jarosławia w kraju i poza jego granicami, nawiązanie współpracy międzyregionalnej, a także osobiste zaangażowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z pozyskiwaniem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz rozwojem naszego miasta i regionu".

Wśród 13 podjętych uchwał, trzy dotyczyły zmian w budżecie miasta. Jednomyślnie przeznaczono kwotę 10 tys. zł na odnowę zabytkowego witrażu w cerkwi grekokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego, 2.536 zł na opłacenie kosztorysu inwestorskiego i prace adaptacyjne podziału pomieszczeń filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej (os. Witosa). Ponadto rozdysponowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale opieka społeczna, przeznaczając je na zasiłki i pomoc w naturze. Ponadto przeznaczono 130 tys. zł na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 9.

W związku z Dekretem Prezydenta RP nadającym majorowi Wojciechowi Szczepańskiemu stopień oficerski Pułkownika Polskich Sił Zbrojnych, jednomyślnie zmieniono funkcjonującą nazwę alei na Aleję im. pułkownika Wojciecha Szczepańskiego.

Po wysłuchaniu życiorysu i zasług św. królowej Jadwigi oraz stanowiska Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr 1, jednomyślnie nadano szkole imię św. Jadwigi - królowej.

Podczas obrad powołano komisję konkursową dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3. Ze względu na zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami jednomyślnie wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych i małych domach mieszkalnych. Tekst uchwały publikujemy na str. 12.

Po długiej dyskusji, przy 18 głosach za i 11 wstrzymujących się Rada podjęła 2 uchwały dotyczące gospodarowania mieniem: w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław nieruchomości przy ul. Zwierzynieckiej, która zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym położona jest w strefie ochrony sanitarnej Oczyszczalni Ścieków oraz w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Flisackiej, jako rezerwę pod budowę obwodnicy.

Ponadto wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie cen za przewozy osób autobusami MZK. Tekst uchwały - str. 15. Jednomyślnie Rada upoważniła Zarząd Miasta do poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez PWiK Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławiu" w wysokości 9 mln zł.

Następnie przy 5 głosach wstrzymujących, się Rada przyjęła uchwałę w sprawie osiedlenia w Polsce rodziny narodowości Polskiej zamieszkałej na Ukrainie.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny

 

Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30