Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 6 (90) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 6 (90) / 2000

Strona 15
GNIEZNO 2000 Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego to historyczna już organizacja wychowawcza, której korzenie sięgają czasów zaborów. Różne byty koleje harcerstwa, ale mimo ciężkich czasów naszego kraju przetrwało do dziś. Obecnie ZHP zrzesza 317 tysięcy członków, a młodzież harcerska służy społeczności, wspomagając niejednokrotnie wyszkolone jednostki państwowe w dziedzinie łączności, lotnictwa, ratownictwa górskiego, wodnego i drogowego.

Dzisiejszy świat jest inny, dlatego i harcerstwo ma inne cele. Oprócz zapewnienia czasu wolnego, przygotowuje młodego człowieka do życia w dzisiejszym świecie i zrozumienia roli, jaką w tym świecie będzie pełnił. Mit wyrostka w krótkich spodenkach biegającego "bez celu� po lesie powoli zaczyna upadać, gdy widzimy harcerzy przy komputerach, czy jako tłumaczy i przewodników.

Program ZHP "Moje Ojczyzny", składający się z 5 bloków tematycznych, w pełni odpowiada potrzebom młodego człowieka żyjącego w dzisiejszych czasach. Podsumowanie tego programu odbędzie się podczas Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego "Gniezno 2000". Do udziału w tym historycznym zlocie zaproszono najlepsze drużyny z całej Polski, a także ze świata. Wśród tych szczęśliwców znaleźli się jarosławscy harcerze z 14 JDH "Królestwo Sulimy" im. Zawszy Czarnego. To wielkie wyróżnienie zarówno dla drużyny, jak i regionu, z którego pochodzą.

Godne reprezentowanie wymaga jednak dużo pracy i wysiłku, a także pociąga za sobą nieuniknione koszty. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc (finansową, bądź rzeczową) w zorganizowaniu tego wyjazdu. Sponsorzy mają możliwość darmowej reklamy i promocji swojej firmy na arenie ogólnopolskiej, poprzez umieszczenie reklamy na zlocie.

Wszystkich, którzy mogliby jakoś przyczynić się do tego wyjazdu, prosimy o kontakt z Komendą Hufca ZHP przy ul. Sienkiewicza 11,

tel. (016) 621-62-81 lub o wpłaty na konto:
PKO S.A. o/Jarosław
10701483-1111-2221-0100
z dopiskiem "Gniezno 2000"
Za każdą pomoc będziemy bardzo wdzięczni.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Justyna Hołub

Uchwała Nr 309/XX/2000
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 15 maja 2000 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu


Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 o cenach (tj. Dz. U. 1988 r. Nr 27, poz. 195 z późn. zm.) oraz §1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy (Dz.U.Nr 38, póz. 376) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§1


W Uchwale Nr 272/XVI/2000 Rady Miasta Jarosławia z dn. 14 lutego 2000 w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu wprowadza się następujące zmiany:

w § 4 ust. 4 skreśla się pkt 3 oraz dodaje się pkt 7a o następującym brzmieniu : "Osoby niepełnosprawne ruchowo - członkowie Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 32 na podstawie legitymacji wydanej przez Stowarzyszenie i ich opiekunowie na czas podróży".

§2


Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta.

* * * * *


§ 4 ust. 4 pkt. 3 poprzedniej uchwały Rady Miasta mówił o tym, że do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Jarosławia są uprawnieni na podstawie odpowiednich legitymacji inwalidzi wojenni. Powyższy zapis został skreślony, gdyż inwalidom wojennym przysługują bepłatne przejazdy na podstawie Ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 13 poz. 68 z 8 marca 1983 r. z późn. zm.). Art. 16 ust 1 w/w ustawy mówi: "Inwalidzie wojennemu przysługuje z uwzględnieniem ust. 2 prawo do bezpłatnych przejazdów tramwajami i autobusami (trolejbusami) komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania oraz prawo do 50% ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami i autobusami państwowej komunikacji samochodowej".

Wśród osób uprawnionych o korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Jarosławia w znowelizowanej uchwale Rada Miasta uwzględniła dodatkowo niepełnospranych członków Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30