Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(09.04.2009)
Stosownie do art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku art. 33 i 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr199 poz.1227), w toku prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego, w związku ze złożonym wnioskiem przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 (E– 40) Jędrzychowice – Korczowa odcinek od km 645 + 263 do km 656 + 413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
(03.04.2009)
Zaproszenie do udziału w konsultacji społecznej na temat ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015”
(30.03.2009)
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia
(25.03.2009)
Szanowni Państwo! Przedsiębiorcy! Pragnę przekazać Państwu, informacje o podejmowanych działaniach przez Ministerstwo Gospodarki, które mogą być przydatne dla przedsiębiorców funkcjonujących na terenie naszej Gminy.
(20.03.2009)
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
(20.03.2009)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(27.02.2009)
Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
(24.02.2009)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm. ) oraz Uchwały Nr 502/XLVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok.
(23.02.2009)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(18.02.2009)
Firma Marketingowa HEKTOR Sp. z o.o. przygotowuje i opracowuje na zlecenie Burmistrza Miasta Jarosławia – „Lokalny Plan Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015” zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju 2006 - 2015, Narodową Strategią Spójności 2007 – 2013, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
(12.02.2009)
Rolnik, który chce oddzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza miasta
(02.02.2009)
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że osoby, które aktem notarialnym nabyły na własność mieszkania lub inne nieruchomości, w terminie 14 dni od daty dokonania transakcji mają obowiązek wypełnienia dokumentu IN-1 zawierającego informację w sprawie podatku od nieruchomości oraz danych o nieruchomości na formularzu ZN-1/A.
(19.01.2009)
Ogłoszenie Burmistrza Miasta w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(14.01.2009)
Sezon grzewczy niesie ze sobą nasilenie zagrożeń wynikających z eksploatacji różnego rodzaju pieców, piecyków, podgrzewaczy.
Strona: ««  «  44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  »  »»     [strona 48 z 50 - wszystkich aktualności: 739]
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30