Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2007 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2008 roku.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z póź. zm.).

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 75.000.zł

II. Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 93 poz. 873, Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203) oraz Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 45 poz. 391, z późn. zm.).

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku.
 2. Warunki realizacji zadania:

a) dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu miasta Jarosławia z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ( wózków inwalidzkich ),

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem 28 grudnia 2007r. o godz. 10.00.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Urzędu Miasta Jarosławia ( pokój nr 2 ) ul. Rynek 1.

Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005r. ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) ,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 grudnia 2007r. o godz. 11.00.
 2. Tryb rozpatrywania ofert przez organ administracji samorządowej.
  Po otwarciu ofert:
  b) ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,
  c) odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,
  d) analizuje merytoryczną zawartość ofert,
  e) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
  f) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  g) uwzględnia wysokość środków publicznych na realizację zadania,
  h) wybiera najkorzystniejszą ofertę i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy.
 3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
  a) ocenę możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty przystępujące do konkursu,
  b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  d) ocenia dotychczasową współpracę podmiotu z gminą w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych w ciągu ostatnich trzech lat.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VI Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tych samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokości udzielonych dotacji:

W roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu„ wydatkowano:

 1. w roku 2006 kwotę 65.000,00zł.;
 2. w roku 2007 kwotę 70.000,00zł.
BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
(11.12.2007 | aktualizacja 28.12.2007 09:31)
Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31