Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2013 roku


BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2013 roku

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 04.01.2013r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr 434 /XLII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26. 11. 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2013 roku

1. Rodzaj zadań.

 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

1) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 98.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012 roku wynosiła - 142.000zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych).

2) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa i judo.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 70.000zł  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012 roku wynosiła - 110.000zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

3)  Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 35.000zł  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012 roku wynosiła - 50.000zł (słownie:  pięćdziesiąt  tysięcy złotych,).

4)  Szkolnie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 15.000zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła - 20.000zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ).

5) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt .

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 50.000zł  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 15.000zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

6) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 8.000zł  (słownie: osiem tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 10.000zł  (słownie:  dziesięć tysięcy złotych).

7) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 20zł  (słownie:  dwadzieścia tysięcy złotych).

8) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 4.000zł  (słownie: cztery tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 10.000zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

9) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie aikido.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 3.000zł  (słownie: trzy tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 4.000zł  (słownie:  cztery tysiące złotych).

10) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa szybowcowego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 10.000zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 10.000zł  (słownie:  dziesięć tysięcy złotych).

11) Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla diabetyków.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi3.000zł  (słownie: trzy tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 3.000zł  (słownie:  trzy tysiące złotych).

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

12) Organizacja półmaratonu benedyktyńskiego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 6.000zł ( słownie: sześć tysięcy złotych ) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  -  5.000zł  (słownie:  pięć tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania: wrzesień 2013 r.

13) Organizacja zawodów międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Jarosławia.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 20.000zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012 rok wynosiła - 25.000zł  (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania: okres trwania roku szkolnego.

14) Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Wiesława Cieszanowskiego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 4.000zł  (słownie:  cztery tysiące złotych).

Termin realizacji zadania: wrzesień 2013 r.

15) Organizacja Otwartych Mistrzostw Jarosławia Szkół w piłce siatkowej dziewcząt.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 2.000zł  (słownie: dwa tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 3.000zł  (słownie:  trzy tysiące złotych).

Termin realizacji zadania: grudzień 2013 r.

16) Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy im. Ludwika Melnarowicza.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 2.000zł  (słownie: dwa tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 2.000zł  (słownie:  dwa tysiące złotych).

Termin realizacji zadania: czerwiec 2013 r.

17) Organizacja Turnieju Koszykówki Juniorów im. Stanisława Chrobaka.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2012r. wynosiła  - 5.0000zł  (słownie:  pięć tysięcy złotych).

Termin realizacji zadania: marzec 2013 r.

- Cel zadań:

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- praca wychowawcza z młodzieżą, podnoszenie ogólnej sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży,

- przygotowanie i udział w rozgrywkach organizowanych przez powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe,

- organizacja zawodów sportowych.

-  Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

-  transport zawodników na zawody,

-  ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,

-  zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,

-  opieki medycznej zawodników i porządku publicznego,

-  opłaty za sędziowanie,

-  wydatki i opłaty związane przygotowaniem zawodników do rozgrywek, zawodów  sportowych,

-  wydatki na utrzymanie pomieszczeń oraz boiska sportowych,

-  koszty pośrednie ( nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania).

- Termin realizacji zadań: zadania związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013r. Zadanie dot. organizacji  turniejów,  w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem.

-  Szczegółowe warunki:

-  zajęcia szkoleniowe powinny być prowadzone w dniach i godzinach dogodnych dla dzieci i  młodzieży szkolnej zgodnie z opracowanym scenariuszem działań przez przeszkolonych realizatorów,

- zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy wiekowe.

2. Zasady przyznawania dotacji.

O dotacje może się ubiegać podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Każde z zadań, o których  mowa w pkt. I będzie rozpatrywane oddzielnie. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

3. Terminy i sposób składania ofert.

1).Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 28. 01. 2013 r. do godz. 15.oo w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 3 , ul. Rynek 1.

2). Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4). Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) albo poświadczenie braku obowiązku rejestracji, statut.

5). Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6). Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

1) Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

2) Ogłaszający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację tego samego zadania jeżeli jego podział uzasadniony jest  rejonem działania.

3) Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.

4) Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

5) Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

6) Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punktów:

- zgodność z założeniami ustawy o kulturze fizycznej ( 1 punkt ),

- spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu ( 2 punkty ),

- zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu ( 1 punkt ),

b) możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

-  fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt ),

-  posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania ( 1 punkt ),

-  zaplecze lokalowe ( 1 punkt ),

-  udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej ( 1 punkt ),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 1 punkt,

d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych, a także       z innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy - maksymalnie 3 punkty,

e) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność               z celami zadania, rodzaj dyscypliny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin określonych w zadaniu - maksymalnie 5 punktów,

f) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maksymalnie 5 punktów,

g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje - maksymalnie 1 punkt,

h) inne - maksymalnie 1 punkt.                    

7) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała największą ilość punktów.

8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu, oraz na stronie miejskiego portalu internetowego.               

 

BURMISTRZ  MIASTA

JAROSŁAWIA

Marek Piotrowski
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(07.01.2013 | aktualizacja 07.01.2013 14:21)
Czerwiec 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30