Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 04.01.2013 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 434/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
 

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

§ 1

  • 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku.
  • 2. Zadanie realizowane będzie przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi).
  • 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 4. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego http://bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej www.jaroslaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jarosławiu.

 

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadziła: Magdalena Rożek
(07.01.2013)
Czerwiec 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30