Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkursy na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosławia w 2013 roku pod nazwą:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013                                                                                                     Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 04. 01. 2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 476/XLV/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. ,w sprawie budżetu miasta na 2013 rok   

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

 

ogłasza konkursy na dofinansowanie zadań z zakresu  sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosławia w 2013 roku pod nazwą:

1) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 80.000zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych ) w formie dofinansowania zadania celowego.

2) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa i judo". Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 90.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie dofinansowania zadania celowego.

3) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 43.000zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) w formie dofinansowania zadania celowego.

4) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki siatkowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 90.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie dofinansowania zadania celowego.

I. Termin realizacji zadania:

- zgodne z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę  w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia 31 grudnia 2013 r.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1) O dotacje mogą się ubiegać kluby sportowe - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjną niedziałającą w celu osiągania zysku, realizujące cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, działające jako osoby prawne. Kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

2) Przedmiotem dotacji zgłaszanych wniosków może być :

- realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, pokrycie części kosztów modernizacji i utrzymania klubowych obiektów sportowych,

- wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

III. Warunki merytoryczne i finansowe :

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

- aktualny statut klubu.

IV. Terminy i sposób składania projektów.

1.Kompletne wnioski należy składać w terminie do dnia 22. 01..2013 r. do godz. 15.oo w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 3 , ul. Rynek 1.

2. Wnioski należy składać na druku zgodnym z załącznikiem do uchwały Nr 124/XV/2011 Rady Miasta Jarosławia  z dnia 04 lipca 2011r.

3. Za poprawność złożonego wniosku odpowiada wnioskodawca .

4. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone  wnioskodawcom bez otwierania.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji  konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru projektu najlepiej służącemu realizacji danego zadania  w formie odrębnego zarządzenia.

2. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

3. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu dwóch dni od daty otrzymania opinii w przedmiotowej sprawie Komisji. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji wraz z uzasadnieniem zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

BURMISTRZ  MIASTA

JAROSŁAWIA

Wprowadził:
Marek Piotrowski
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(07.01.2013 | aktualizacja 07.01.2013 14:27)
Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31