Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 434/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 r. BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.
 

I. Rodzaj zadań:

 

1. Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury/na terenie miasta, w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3/oraz promocja twórczości artystycznej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, występów i koncertów oraz wydawanie czasopism

Wysokość dotacji -100 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  100 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

2.Organizacja XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu pod nazwą „Pieśni Naszych Korzeni"

Wysokość dotacji -85 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  100 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 08.11.2013 r.

3.Wydanie publikacji o charakterze wychowawczo-kulturalnym „Słoneczna Skała"

Wysokość dotacji -12 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  12 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

4. Wydanie miesięcznika o charakterze informacyjno-kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy nr 2

Wysokość dotacji -23 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  22 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.

5.Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

Wysokość dotacji -26 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  20 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

6.Oraganizwanie Dni Europejskich-Parada Schumana

Wysokość dotacji -10 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  9 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 08.08.2013 r.

7.Organizacja międzynarodowego Konkursu o puchar Burmistrza Miasta Jarosławia
w krótkofalarstwie

Wysokość dotacji -5 000 zł

W roku 2012 zadanie nie było realizowane

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.

8. Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury dla mieszkańców miasta Jarosławia,
w szczególności: organizacja salonów literackich, nocy poezji, organizacja recitali, spotkań
z artystami

Wysokość dotacji -10 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  10 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

9.Organizacja sesji popularnonaukowych i warsztatów literackich dla mieszkańców miasta Jarosławia

Wysokość dotacji -8 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  6 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

10. Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej i Organizacja VI Przeglądu Piosenki Kresowej w Jarosławiu

Wysokość dotacji -25 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  23 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

11.Organizacja imprezy kulturalnej z okazji uroczystych obchodów X Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ

Wysokość dotacji -18 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  6 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

12.Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi oraz międzynarodowego pokazu ratownictwa medycznego

Wysokość dotacji -6 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  6 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 30.09.2013 r.

13.Organizacja Archiwum Pojezuickiego wraz z publikacją materiałów z sesji poświęconej Jezuitom i ks. P. Skardze

Wysokość dotacji -12 000 zł

W roku 2012 zadanie nie było realizowane

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

14.Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich w Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

Wysokość dotacji -20 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  24 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

15.Wydanie „Monografii Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia"

Wysokość dotacji -12 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  10 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do  31.12.2013 r.

16.Orgaznizacja Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Wysokość dotacji -2 000

W roku 2012 zadanie nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 30.11 .2013 r.

17.Organizacja III Jarmarku Benedyktyńskiego

Wysokość dotacji -10 000

W roku 2012 zadanie nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31.12.2013 r.

18. Wykonanie asyst konnych podczas uroczystości patriotycznych

Wysokość dotacji -5 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  5 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

19.Organizacja Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego Jarosław 2013

Wysokość dotacji -15 000

W roku 2012 zadanie nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.

20.Wydanie publikacji pt. „Acta medica Jaroslaviensia"

Wysokość dotacji -3 000

W roku 2012 zadanie nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.

21. Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych

Wysokość dotacji -10 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2012 r. wynosiła  10 000 zł

Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.

 

II. PODMIOT UPRAWNIONY:

Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów:

a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

IV. Terminy i sposób składania ofert.

1.Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 31.01.2013r. do godz.15.30
w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 3, ul. Rynek 1.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz.. U. 2011 Nr 6, poz. 25 )      

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć

-aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób do reprezentowania (powyższe dokumenty muszą być zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane)

 -podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli 

-pełnomocnictwo w przypadku , gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

7. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

8. Oferty nie spełniające wymogów  formalnych podlegają odrzuceniu.

 

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.                              

1.Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

-złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

-zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

-złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

-zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

-zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2. Ofertę odrzuca się, jeśli:

-została złożona po upływie terminu (decyduje data wpływu),

-nie spełnia wymogów formalnych

3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

-możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;

-proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

-kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania)

-wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

-analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).

4.W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.

5. Burmistrz Miasta Jarosławia powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.

6. Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Miasta Jarosławia w formie zarządzenia.

7. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

8. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

9.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.jaroslaw.um.gov.pl ,

w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jaroslaw.pl. (w zakładce ogłoszenia i komunikaty)

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

Podmiot, który otrzyma dotację jest zobowiązany do:

korekty kosztorysu zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

składania sprawozdań z realizacji zadania

wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem  kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

Na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków należy umieścić adnotację, że zostały „sfinansowane z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław". W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                              

 

 

 

 

 

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(09.01.2013 | aktualizacja 13.05.2013 13:28)
Maj 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31