Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 86 /2013 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 29.03.2013r. Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 434/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r., oraz Uchwały Rady Miasta Nr 505/XLVIII/2013 r. z dnia 25.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2013 r.
 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ZARZĄDZA:

                                                                 

                                                                 §1

Powierzyć realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r. podmiotom:

1.ZADANIE: „Przygotowanie dioram obrazujących wydarzenia historyczne i organizacja pokazu sprzętu wojskowego z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej"

-Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K."  ul. Żołnierzy I AWP 1A/9 37-700 Przemyśl

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 14.000zł
 (słownie: czternaście tysięcy złotych)

                                                                      §2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia

                                                                     §3

Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń)

                                                              

                                                                   §4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     

                                                              

                                                                                                                                       Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadziła: Magdalena Rożek
(29.03.2013 | aktualizacja 13.05.2013 13:25)
Marzec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31