Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 359/2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 października 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 359/2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
  

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 949/LXXXII/10 Rady Miasta Jarosławia
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organów ( Dz. Urz. woj. podkarpackiego z 2010 r. Nr 114, poz. 2101 )

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

§ 2

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w §1, w sprawie projektu programu, a  w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków odnośnie programu współpracy.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach  od 31.10.2013 r. do 07.11.2013 r.

§4

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia - http://www.jaroslaw.pl/.

§5

  • 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. oraz zgłoszeniu uwag co do jego treści.
  • 2. Projekt o którym mowa w ust. 1 oraz ankieta konsultacyjna znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia oraz jest dostępny w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pokój nr 3.
  • 3. Wypełnione ankiety dotyczące konsultacji można składać w terminie do 07.11.2013 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek, parter, pokój nr 3 lub przesłać skan dokumentu e-mailem na adres

§ 6

  • 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszym Zarządzeniu,
  • 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
  • 3. Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden znajduje się w sekretariacie Urzędu (  rejestr zarządzeń ), a drugi egzemplarz w Wydziale Spraw Obywatelskich.

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadził: Rafał Kozłowski
(31.10.2013 | aktualizacja 31.10.2013 09:34)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31