Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs na realizacje zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 67 /2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 654/LVIII/2013 z dnia 25.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, oraz Uchwały Nr 728/LXIII/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

1.Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r.

2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3.Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego http://bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej www.jaroslaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

                                                   

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w Jarosławiu

 

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

wprowadził: Rafał Kozłowski
(28.03.2014)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31