Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 83/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02.04.2014 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w części zlecenia na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2014 r.: „Realizacja zadań skierowanych do osób dorosłych jak i młodzieży zagrożonych patologią alkoholową poprzez rozwój kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  U. z 2013 r.  poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ) w zw. z art.18 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

 § 1

Unieważnia się otwarty konkurs ofert w części zlecenia na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2014 r.: „Realizacja zadań skierowanych do osób dorosłych jak i młodzieży
zagrożonych patologią alkoholową poprzez rozwój kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa", ponieważ złożone oferty nie spełniły wymogów konkursowych, określonych w ogłoszeniu o konkursie.


§ 2

Informację o unieważnieniu konkursu umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta  Jarosławia- http://www.jaroslaw.pl/ (w zakładce ogłoszenia i komunikaty).

§ 3Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jarosławiu. 

§ 4 

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń ), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.


§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta Jarosławia

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(03.04.2014)
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30