Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08.07.2014r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr 654 /LVIII/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25. 11. 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2014 roku

1. Rodzaj zadania.

 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

1 Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2013 roku wynosiła - 35.000zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

- Cel zadania:

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- praca wychowawcza z młodzieżą, podnoszenie ogólnej sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży,

- przygotowanie i udział w rozgrywkach organizowanych przez powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe,

- organizacja zawodów sportowych.

-  Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

-      transport zawodników na zawody,

-   zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,

-      ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,

-      opieki medycznej zawodników i porządku publicznego,

-      opłaty za sędziowanie,

-      wydatki i opłaty związane przygotowaniem zawodników do rozgrywek, zawodów  sportowych,

-      wydatki na utrzymanie pomieszczeń oraz boiska sportowych,

-      koszty pośrednie ( nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania).

-  Termin realizacji zadania: zadanie powinno być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia 31 grudnia 2014r.  

-  Szczegółowe warunki:

-  zajęcia szkoleniowe powinny być prowadzone w dniach i godzinach dogodnych dla dzieci i  młodzieży szkolnej zgodnie z opracowanym scenariuszem działań przez przeszkolonych realizatorów,

- zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy wiekowe.

2. Zasady przyznawania dotacji.

O dotacje może się ubiegać podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ). Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

3. Terminy i sposób składania ofert.

1).Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 30.07.2014 r. do godz. 15.oo w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 3 , ul. Rynek 1.

2). Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

3). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4). Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) albo poświadczenie braku obowiązku rejestracji, w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;, zaświadczeń potwierdzających o nie zaleganiu z płatnościami.

5). Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6). Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

1)       Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

2)       Ogłaszający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację tego samego zadania jeżeli jego podział uzasadniony jest  rejonem działania.

3)       Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.

4)       Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

5)       Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

6)       Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a)    merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punktów:

- zgodność z założeniami ustawy o kulturze fizycznej ( 1 punkt ),

-  spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu ( 2 punkty ),

-   zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu ( 1 punkt ),

b)     możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

-   fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt ),

-   posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania ( 1 punkt ),

-   zaplecze lokalowe ( 1 punkt ),

-   udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej ( 1 punkt ),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 1 punkt,

d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych, a także z innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy - maksymalnie 3 punkty,

e) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj dyscypliny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin określonych w zadaniu - maksymalnie 5 punktów,

f) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maksymalnie 5 punktów,

g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje - maksymalnie 1 punkt,

h) inne - maksymalnie 1 punkt.                   

7)       Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała największą ilość punktów.

8)       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu, oraz na stronie miejskiego portalu internetowego.               

 

   BURMISTRZ MIASTA 

        JAROSŁAWIA            

wprowadziła: Magdalena Rożek
(08.07.2014 | aktualizacja 08.07.2014 13:27)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31