Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 236.2/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia

Na podstawie art.19 a us.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U.2010 Nr 234, poz.1536), oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 781/LXVIII/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia

postanawia:

 

§1

 

Zlecić realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r. na wydanie publikacji pt. „Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem Jarosławia i jego miast partnerskich"-Fundacji Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu „Przyjaciel Uczelni -AMICUS ACADEMICAE"-ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, kwota dotacji 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Jarosławia

 

§3

 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia

 

 

§4

 

Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń)

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(23.07.2014 | aktualizacja 29.07.2014 12:17)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31