Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie dotyczące dofinasowania realizacji zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

ZARZĄDZENIE Nr 267/2014

BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

Z DNIA 08. 08. 2014 r.

 

Działając na podstawie § 5 ust. 3  uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław  

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :

§ 1

Dofinansować realizację zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2014 roku następującemu podmiotowi, który spełnił określone w konkursie wymagania:

Klubowi Uczelnianemu AZS Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16, 37 - 500 Jarosław

- na zadanie : „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej" w kwocie 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych),

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ).

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

 

 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(08.08.2014 | aktualizacja 08.08.2014 13:12)
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30