Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały Nr  16/V/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2015 rok BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu  sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku pod nazwą:

1) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 218.000 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy złotych ) w formie dotacji na zadanie celowe.

2) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych ) w formie dotacji na zadanie celowe.

3) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) w formie dotacji na zadanie celowe.

4) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki siatkowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) w formie dotacji na  zadanie celowe.

5) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie łucznictwa sportowego. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) w formie dotacji na  zadanie celowe.

6) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki ręcznej dziewcząt. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 30.000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w formie dotacji na  zadanie celowe.

7) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) w formie dotacji na zadanie celowe.

8) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w szybowcowych zawodach sportowych. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych ) w formie dotacji na zadanie celowe.

 

I. Termin realizacji zadania:

- zgodne z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę  w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia 31 grudnia 2015 r.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1) O dotacje mogą się ubiegać kluby sportowe - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjną niedziałającą w celu osiągania zysku, realizujące cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, działające jako osoby prawne. Kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

2) Przedmiotem dotacji zgłaszanych wniosków może być:

- realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, pokrycie części kosztów modernizacji i utrzymania klubowych obiektów sportowych,

- wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

 

III. Warunki merytoryczne i finansowe :

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,  w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;,

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego. Oświadczenie do pobrania w załączonym do niniejszego ogłoszenia pliku „OŚWIADCZENIA". *

- aktualny statut organizacji,

- wypełnione tabele poświadczające aktualną  ilość  zawodników, zespołów,  grup szkoleniowych oraz kadry trenerskiej. Tabele do pobrania w załączonym poniżej do niniejszego ogłoszenia pliku „TABELE".*  

- oświadczenie potwierdzające stan ilościowy zespołów, grup, zawodników oraz kadry trenerskiej wykazanej w zestawieniach tabelarycznych do Wydziału EiKF w terminie do 05.01.2015 r. Oświadczenie do pobrania w załączonym do niniejszego ogłoszenia pliku „OSWIADCZENIA". *

IV. Terminy i sposób składania projektów.

1.Kompletne wnioski należy składać w terminie do dnia 16.02.2015 r. do godz. 15.oo w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 3 , ul. Rynek 1.

2. Wnioski należy składać na druku zgodnym z załącznikiem do uchwały Nr 124/XV/2011 Rady Miasta Jarosławia  z dnia 04 lipca 2011r.

3. Za poprawność złożonego wniosku odpowiada wnioskodawca .

4. Niekompletne wnioski oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone  wnioskodawcom bez otwierania.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

1)       Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

2)       Ogłaszający dopuszcza składanie wniosków częściowych na realizację tego samego zadania jeżeli jego podział uzasadniony jest  rejonem działania.

3)       Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru wniosku najlepiej służącemu realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.

4)  Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

5)  Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

6)   Wnioski będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a)    merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punktów:

- zgodność z założeniami ustawy o sporcie (1 punkt),

-  spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu (2 punkty),

-   zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu (1 punkt),

b)     możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

-   fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt),

-   posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania  1 punkt),

-   zaplecze lokalowe (1 punkt),

-   udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej (1 punkt),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 1 punkt,

d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych, a także z innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy - maksymalnie 3 punkty,

e) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj dyscypliny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin określonych w zadaniu - maksymalnie 5 punktów,

f) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maksymalnie 5 punktów,

g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje - maksymalnie 1 punkt,

h) inne - maksymalnie 1 punkt.                   

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu dwóch dni od daty otrzymania opinii w przedmiotowej sprawie Komisji. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji wraz z uzasadnieniem zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.              

BURMISTRZ  MIASTA JAROSŁAWIA

 

* Uwaga:

Załącznik - „OŚWIADCZENIA".

Załącznik - „TABELE"

 

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(02.02.2015 | aktualizacja 02.02.2015 12:07)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31