Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr 830 /LXXII/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13. 10. 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr 830 /LXXII/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13. 10. 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku

1. Rodzaj zadań.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

1) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 175.000zł słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 168.000zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 65.000zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 60.000zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

3)    Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

4)    Szkolnie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt .

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 15.000zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych).

5)    Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt .

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 67.000zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

6) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

7) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa szybowcowego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

8) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych).

9) Organizacja Otwartych Mistrzostw Jarosławia Szkół w piłce siatkowej dziewcząt.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych). Termin realizacji zadania m-c czerwiec 2015r. 

10) Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy im. Ludwika Melnarowicza.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej

na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 4.000zł (słownie: cztery tysiące złotych). Termin realizacji zadania w okresie m-ca lipca 2015r.

11) Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 6.000zł (słownie: sześć tysięcy  złotych). Termin realizacji zadania m-c maj 2015r.

12) Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla diabetyków.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 4.000zł (słownie:  cztery tysiące złotych).

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.

13) Organizacja zawodów międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Jarosławia.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2014 roku wynosiła - 23.000zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych). Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.

14)  Współorganizacja Jarosławskich Biegów Długodystansowych.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 8.000zł (słownie: osiem  tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację o tej treści zadania w 2014 roku wynosiła - 0 zł (słownie: zero złotych).  Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.

- Cel zadań:

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- praca wychowawcza z młodzieżą, podnoszenie ogólnej sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży,

- przygotowanie i udział w rozgrywkach organizowanych przez powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe,

- organizacja zawodów sportowych.

-  Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

-      transport zawodników na zawody,

- zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,

-      ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,

-      opieki medycznej zawodników i porządku publicznego,

-      opłaty za sędziowanie,

-      wydatki i opłaty związane przygotowaniem zawodników do rozgrywek, zawodów  sportowych,

-      wydatki na utrzymanie pomieszczeń oraz boiska sportowych,

-      koszty pośrednie ( nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania).

-  Termin realizacji zadań: zadania związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia 31 grudnia 2015r. Pozostałe zadania w określonych czasowo terminach. 

-  Szczegółowe warunki:

-  zajęcia szkoleniowe powinny być prowadzone w dniach i godzinach dogodnych dla dzieci i  młodzieży szkolnej zgodnie z opracowanym scenariuszem działań przez przeszkolonych realizatorów,

- zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy wiekowe.

2. Zasady przyznawania dotacji.

O dotacje może się ubiegać podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm. ). Każde z zadań, o których  mowa w pkt. I będzie rozpatrywane oddzielnie. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

3. Terminy i sposób składania ofert.

1).Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2015r. do godz. 15.oo w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 3 , ul. Rynek 1.

2). Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

3). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4). Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) albo poświadczenie braku obowiązku rejestracji, w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;,

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego. Oświadczenie do pobrania w załączonym do niniejszego ogłoszenia pliku „OSWIADCZENIA". *

- aktualny statut organizacji,

- oświadczenie potwierdzające stan ilościowy zespołów, grup, zawodników oraz kadry trenerskiej wykazanej w zestawieniach tabelarycznych do Wydziału EiKF w terminie do 05.01.2015 r. Oświadczenie do pobrania w załączonym do niniejszego ogłoszenia pliku „OSWIADCZENIA". *

- wypełnione tabele poświadczające aktualną  ilość  zawodników, zespołów,  grup szkoleniowych oraz kadry trenerskiej. Tabele do pobrania w załączonym poniżej do niniejszego ogłoszenia pliku „TABELE".*    

5). Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6). Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7). Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

1)  Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

2)  Ogłaszający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację tego samego zadania jeżeli jego podział uzasadniony jest  rejonem działania.

3)  Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.

4)  Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

5)  Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

6)  Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punktów:

- zgodność z założeniami ustawy o kulturze fizycznej (1 punkt),

-  spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu (2 punkty),

-   zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu (1 punkt),

b) możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

-   fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt),

-   posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania (1 punkt),

-   zaplecze lokalowe (1 punkt),

-   udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej (1 punkt),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 1 punkt,

d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych, a także z innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy - maksymalnie 3 punkty,

e) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj dyscypliny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin określonych w zadaniu - maksymalnie 5 punktów,

f) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maksymalnie 5 punktów,

g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje - maksymalnie 1 punkt,

h) inne - maksymalnie 1 punkt.     

7)  Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała największą ilość punktów.

8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu, oraz na stronie miejskiego portalu internetowego.               

 

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

 

 

* Uwaga:

Załącznik - „OŚWIADCZENIA".

Załącznik - „TABELE"

 

Iwona Międlar
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(02.02.2015 | aktualizacja 02.02.2015 12:15)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31