Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014.1118  z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia 830/LXXII/2014 z dnia 13.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

§ 1

1.   Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku.

2.   Zadanie realizowane będzie przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi).

3.   Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

4.   Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej www.jaroslaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jarosławiu.

 

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(23.02.2015 | aktualizacja 02.03.2015 08:39)
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30