Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu sportu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku.

 O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie § 5 ust. 3  uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza:

 

§ 1

Dofinansować zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku następującym podmiotom, które spełniły określone w konkursie wymagania:

 

1. Jarosławskiemu Klubowi Sportowemu 1909, ul. Bandurskiego 2/11, 37 - 500 Jarosław na zadanie:
- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej" w kwocie 202.000 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych).

2. Klubowi Sportowemu „PRZEDMIECIE" Jarosław ul. Burmistrza Matusza 10, 37-500 Jarosław na zadanie:

 - „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej" w kwocie 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

3. Parafialnemu Klubowi Sportowemu „Kolping" - Jarosław ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosławna zadania:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego" w kwocie 80.000zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki" w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) .

4. Klubowi Uczelnianemu AZS Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, na zadanie:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej", w kwocie: 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

5. Towarzystwu Sportowemu Międzyszkolny Klub Sportowy „SAN" ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław  na zadanie:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki siatkowej" w kwocie 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

6. Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej . ul. ks. Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław na zadanie:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w szybowcowych zawodach sportowych" w kwocie 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

7. Klubowi Sportowemu „7" Jarosław - Jarosław ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław na zadanie:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki ręcznej dziewcząt" w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

8. Klubowi Sportów Walki „SOKÓŁ" ul.  Dolnoleżajska 51, 37-500 Jarosław na zadanie: 

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki" w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

9. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TRAMP" przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław na zadanie:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie łucznictwa sportowego" w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

10. Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej . ul. ks. Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław na zadanie:

- „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w szybowcowych zawodach sportowych" w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

§ 2

 

Pozostawić bez rozpatrzenia wniosek:

Uczniowskiego Klubu Sportowego „START" ul. prof. Tadeusza Broniewskiego 9, 37-500 Jarosław na realizację zadania:

- „Upowszechnianie aktywnego uprawiania sportu w zakresie piłki nożnej dziewcząt i piłki siatkowej mężczyzn" na kwotę 24.016 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące szesnaście złotych).

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

 

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu Miasta Jarosławia( rejestr zarządzeń ).

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ  MIASTA JAROSŁAWIA

 

 

UZASADNIENIE:

W przeprowadzonym postępowaniu otrzymano w określonych terminach  wypełnione prawidłowo wnioski sporządzone na wymaganych drukach wraz z załącznikami od wnioskodawców wymienionych w § 1 ust. 1 do 10.
Wnioskodawca wymienieni w § 2 nie spełnił wymogów formalnych określonych ogłoszeniem (nieprawidłowa treść zadania, zadanie nieplanowane do realizacji w 2015 r. oraz wniosek bez wymaganych załączników).

 

 

 

 

 

Iwona Międlar
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(23.02.2015 | aktualizacja 23.02.2015 13:57)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31