Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.), Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 830/LXXII/2014 z dnia 13.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 32/VI/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

  § 1

1.Ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3.Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego http://bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej www.jaroslaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście w Wydziale Kultury,
Turystyki i Promocji Miasta w Jarosławiu.

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


wprowadziła: Magdalena Rożek
(09.03.2015 | aktualizacja 17.03.2015 08:24)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31