Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Burmistrza Miasta

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 02.03.2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20. 02. 2015 r. w sprawie dofinansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku. 

Działając na podstawie § 5 ust. 3  uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław   

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20. 02. 2015 r. w sprawie dofinansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2015 roku wprowadza się następującą zmianę: 

- w § 1 skreśla się ust. 6. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia. 
 

§ 3

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń).

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

 

Iwona Międlar
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(09.03.2015 | aktualizacja 09.03.2015 13:20)
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30