Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2015 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działając na podstawie art. 7 ust.1 ppkt 19 i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013 poz. 594 tekst jednolity); art.15 ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 poz. 1118 tekst jednolity) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 830/LXXII/2014 z dnia 13.10.2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015., zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 20/2015 Burmistrz Miasta Jarosławia z dnia 3 lutego 2015 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r., w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§ 2

Ogłoszenie o wynikach  konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście w Wydziale Kultury Turystyki i Promocji Miasta.

 

§ 4

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Jarosławia.


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia

 

 

OGŁOSZENIE

 

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.,

 

L.p.

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury /na terenie miasta, w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3/ oraz promocja twórczości artystycznej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, występów i koncertów oraz wydawanie czasopism

 

Parafia Chrystusa Króla

ul. 3-go Maja 49, Jarosław

 

70 000

2.

Organizacja XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu pod nazwą "Pieśni Naszych Korzeni"

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu"

ul. Rynek 6, Jarosław

 

75 000

3.

Wydanie publikacji o charakterze wychowawczo - kulturalnym

"Słoneczna Skała"

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke

ul. Kraszewskiego 37/2, Jarosław

 

12 000

4.

Wydanie miesięcznika o charakterze informacyjno-kulturalnym dla

mieszkańców dzielnicy nr 2

Parafia Rzymsko-katolicka

p.w. NMP Królowej Polski

ul. 3-go Maja 12, Jarosław

 

20 000

5.

Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

Stowarzyszenie muzyczne Laudate Dominum jarosławska orkiestra dęta

ul. Kochanowskiego 35, Jarosław

 

22 000

6.

Organizacja Dni Europejskich - Parada Schumana 

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

ul. Rynek 13A, Jarosław

 

10 000

7.

Organizacja sesji popularnonaukowych i warsztatów literackich dla mieszkańców miasta Jarosławia

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Jarosławiu

Pl. Mickiewicza 6, Jarosław

 

6 000

8.

Organizacja VII Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej

i Organizacja VIII Przeglądu Piosenki Kresowej w Jarosławiu

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu

ul. 3-go Maja 4, Jarosław

 

28 000

9.

Organizacja imprezy kulturalnej z okazji uroczystości obchodów

Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 3 w Jarosławiu

ul. 3-go Maja 80, Jarosław

 

2 000

10.

Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi oraz międzynarodowego pokazu ratownictwa medycznego

nie złożono żadnej oferty

 

0

 

11.

Oprawa muzyczno - wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich w Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław"

ul. Fredry 1A, Jarosław

 

30 000

12.

Wydanie "Rocznika Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia" i "Rocznika Młodych"

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia

ul. Rynek 11, Jarosław

 

12 000

13.

Organizacja imprezy kulturalnej związanej z Dniem Walki z Cukrzycą

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Podkarpacki Oddziała Wojewódzki

ul. Dąbrowskiego 17/37, Rzeszów

 

3 000

14.

Organizacja pikniku „Powrót do tradycji"

Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Pełkiniach - Wygarkach

Pełkinie 305, 37-500 Jarosław

 

5 000

15.

Organizacja sesji naukowej "Bazylika Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu - dzieje, ludzie, sztuka"

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. MB Bolesnej,

OO. Dominikanów

ul. Dominikańska 25, Jarosław

 

10 000

16.

Wydanie publikacji "Żyła w cieniu Anny Jenke"

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke

ul. Kraszewskiego 37/2, Jarosław

oferta została odrzucona

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(12.03.2015 | aktualizacja 12.03.2015 09:24)
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30