Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław

na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały Nr 201/XX/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2016 r. Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2016 rok

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu  sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław       w 2016 roku pod nazwą:

1) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 218.000zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

2) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 80.000zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie.

3) Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 25.000zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

4) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych  i turniejach w zakresie piłki siatkowej. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 90.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na  zadanie zlecone.

5) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie łucznictwa sportowego. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na  zadanie zlecone.

6) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki ręcznej dziewcząt. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 40.000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na  zadanie zlecone.

7) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki - judo. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

8) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki - kick-boxingu. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

9) „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w szybowcowych zawodach sportowych. Wysokość środków finansowych przewidzianych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone.

I. Termin realizacji zadania:

Zgodne z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę  w okresie od dnia podpisania umowy  do dnia 31 grudnia 2016 r.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1) O dotacje mogą się ubiegać kluby sportowe - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjną niedziałającą w celu osiągania zysku, realizujące cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, działające jako osoby prawne. Kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

2) Przedmiotem wniosków o udzielenie dotacji może być:

- realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, pokrycie części kosztów modernizacji i utrzymania klubowych obiektów sportowych,

- wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

III. Warunki merytoryczne i finansowe:

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;

- oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego. Oświadczenie do pobrania w załączonym do niniejszego ogłoszenia pliku „OSWIADCZENIA". *

IV. Terminy i sposób składania projektów.

1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. do godz. 15.oo w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 2, ul. Rynek 1.

2. Wnioski należy składać na druku zgodnym z załącznikiem do Uchwały Nr 124/XV/2011 Rady Miasta Jarosławia  z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław. 

3. Za poprawność złożonego wniosku odpowiada wnioskodawca.

4. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone  wnioskodawcom bez otwierania.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia wezwania. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

1) Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 7 w/w uchwały.

2) Ogłaszający dopuszcza składanie wniosków częściowych na realizację tego samego zadania jeżeli jego podział uzasadniony jest rejonem działania.

3) Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta Jarosławia rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru wniosku najlepiej służącego realizacji danego zadania z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt.

4) Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

5) Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

6) Wnioski będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punkty:

- zgodność z założeniami ustawy o sporcie (1 punkt),

- spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu (2 punkty),

-   zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu ( 1 punkt ),

b) możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

-   fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt),

-  posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania (1 punkt),

- zaplecze lokalowe (1 punkt),

-  udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej (1 punkt),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 1 punkt,

d)wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych, a także z innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy - maksymalnie 3 punkty,

e) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj dyscypliny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin określonych w zadaniu - maksymalnie 5 punktów,

f) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maksymalnie 5 punktów,

g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje - maksymalnie 1 punkt,

h) inne - maksymalnie 1 punkt.                   

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia w ciągu dwóch dni od daty otrzymania opinii w przedmiotowej sprawie Komisji. Wykaz podmiotów, nazwa zadania, wysokość przyznanej dotacji wraz z uzasadnieniem zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.  

BURMISTRZ  MIASTA JAROSŁAWIA

* Uwaga:

Załącznik - „OŚWIADCZENIA".

Publikacja:
Wydział Oświaty
(29.01.2016 | aktualizacja 29.01.2016 15:26)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31