Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 - j.t. z późn.  zm. ), art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118 -j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 183/XVIII/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:  

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.

2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej składanych ofert stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

5. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego bip.jaroslaw.um.gov.pl, na stronie internetowej www.jaroslaw.pl oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 2

  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 3

  Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), drugi natomiast w wydziale merytorycznym.

 

§4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

 

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(08.02.2016 | aktualizacja 08.02.2016 14:10)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31