Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniku konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu sportu w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2016 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 22. 02. 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2016.

OA.0050.38.2016                                                                                                                                           

 

ZARZĄDZENIE Nr 38/2016

BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 22. 02. 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu

Działając na podstawie § 5 ust. 3  Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia co następuje:

§ 1

Dofinansować zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2016 roku następującym podmiotom, które spełniły określone w konkursie wymagania:

1. Jarosławskiemu Klubowi Sportowemu 1909, ul. Bandurskiego 2/11, 37 - 500 Jarosław - na zadanie: „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej" w kwocie 202.000 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych).

2. Klubowi Sportowemu „PRZEDMIEŚCIE" Jarosław ul. Burmistrza  Matusza 10,
37 - 500 Jarosław - na zadanie: „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki nożnej" w kwocie 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

3.  Parafialnemu Klubowi Sportowemu „Kolping" - Jarosław ul. 3 Maja 49, 37 - 500 Jarosław - na zadania:        
„Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie tenisa stołowego" w kwocie 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),

„Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki-judo" w kwocie 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) .

4. Klubowi Uczelnianemu AZS Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza ul. Czarnieckiego 16, 37 - 500 Jarosław, na zadanie :

„Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki koszykowej" w kwocie: 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

5.  Towarzystwu Sportowemu Międzyszkolny Klub Sportowy „SAN" ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław na zadanie :

„Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki siatkowej" w kwocie 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

6. Klubowi Sportowemu „7" Jarosław - Jarosław ul. Jana Pawła II 17, 37 - 500 Jarosław na zadanie: „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki ręcznej dziewcząt" w kwocie 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

7. Klubowi Sportów Walki „SOKÓŁ" ul.  Dolnoleżajska 51, 37 - 500 Jarosław na zadanie: „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie sportów walki- kick boxing" w kwocie 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

8. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TRAMP" przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Św. Ducha 1, 37 - 500 Jarosław na zadanie: „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie łucznictwa sportowego" w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

9.  Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej . ul. ks. Jakuba Makary 1, 37 - 500 Jarosław - na zadanie: „Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w szybowcowych zawodach sportowych" w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 2

W przeprowadzonym postępowaniu otrzymano w określonym terminie wypełnione prawidłowo wnioski sporządzone na wymaganych drukach wraz z załącznikami od Wnioskodawców wymienionych w § 1 ust. 1 do 9.

Wyniki konkursu są zbieżne z celami jakie Gmina Miejska Jarosław zamierza osiągnąć w realizacji zadania własnego dotyczącego rozwoju sportu. Tym samym przyznanie dotacji dla klubów sportowych służących realizacji celu publicznego określonego w § 1 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław należy uznać za w pełni uzasadnione.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ).

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ MIASTA

                                                                                                                 JAROSŁAWIA

Iwona Międlar
Wydział Oświaty
(24.02.2016 | aktualizacja 24.02.2016 09:42)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31