Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 46/2016 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 4 marca 2016 r.

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmian.) oraz Uchwałą Nr 183/XVIII/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 10. 12. 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 Burmistrz Miasta Jarosławia

postanawia co następuje:

§ 1

Powierzyć realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku podmiotom które spełniły określone w konkursie wymagania w formie wspierania wykonywania zadania wraz    z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

 

Zadanie 1.      „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej":

- Jarosławskiemu Klubowi Sportowemu 1909 , ul. Bandurskiego 2/11, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 130.00,00zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych),

- Klubowi Sportowemu „Przedmieście"  ul. Burmistrza Matusza 10, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 13.000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych),

- Jarosławskiemu Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia ul. Rynek 13A, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- UKS FOOTBALL ACADEMY, ul. Witosa 16/4, 37 - 500 Jarosław w wysokości 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),

- Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „SAN" Jarosław, Os. Armii Krajowej 11/4, 37-500 Jarosław w wysokości: 7.500,00zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych),

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TOP -9" w Jarosławiu , ul. Łazy Kostkowskie 14, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 7.500,00zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

 

Zadanie 2. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego":

- Parafialnemu Klubowi Sportowemu „KOLPING"  Jarosław, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław w wysokości: 65.000,00zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Zadanie 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców" :

- Klubowi Uczelnianemu AZS przy PWST-E Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław w wysokości : 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Zadanie 4. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt" :

- Klubowi Sportowemu „7"  Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław w wysokości: 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

Zadanie 5. „Szkolenie dzieci i młodzieży w  zakresie piłki siatkowej dziewcząt":

-  Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 62.000,00zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

 

Zadanie 6. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego" :

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TRAMP" przy ZSTiO w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1, 37 - 500 Jarosław w wysokości 25.000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

Zadanie 7. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa szybowcowego" :

- Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej, ul. ks. Jakuba Makary 1, 37 -500 Jarosław w wysokości: 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

Zadanie 8.  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki - kick boxingu" :

- Klubowi Sportów Walki „SOKÓŁ" Jarosław, ul. Dolnoleżajska 51, 37 - 500 Jarosław w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Zadanie 9.  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki - aikido" :

- Autonomicznemu Zrzeszeniu „COMBAT AIKIDO" ul. Rynek 20/4, 37-500 Jarosław w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Zadanie 10.  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki - judo" :

- Parafialnemu Klubowi Sportowemu „KOLPING"  Jarosław, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Zadanie 11.Organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych":

- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu Jarosław, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław w wysokości: 23.000,00zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

 

        § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ).

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

 

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(04.03.2016 | aktualizacja 04.03.2016 12:35)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31