Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu

Zarządzenie Burmistrza miasta Jarosławia w sprawie w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAROSŁAWIU, UL. ŁAZY KOSTKOWSKIE 14

OA.0050.153.2016

 

Zarządzenie Nr 153/2016

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 21 czerwca 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAROSŁAWIU, UL. ŁAZY KOSTKOWSKIE 14

Na podstawie art. 36 a ust. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156. j.t.) oraz art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 j.t.) Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu, ul. Łazy Kostkowskie 14

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1/ na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.jaroslaw.pl

2/  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jarosławia.

3/ w siedzibie budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu,
ul. Łazy Kostkowskie 14.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 5

Zarządzenie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu Miasta (rejestr zarządzeń).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
dr Dariusz Tracz

 

 

 

Publikacja:
Wydział Oświaty
(29.06.2016 | aktualizacja 29.06.2016 11:16)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31