Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2017 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) oraz Uchwały Nr 395 /XXXVI/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28. 11. 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1. Spotkania Europejskie - Parada Szumana

Wysokość dotacji - 10 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 10 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Organizacja VII Jarmarku Benedyktyńskiego

Wysokość dotacji - 15 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 15 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

3. Organizacja „Letnich wieczorów organowych w Jarosławskim Opactwie"

Wysokość dotacji - 5 000 zł

Zadanie w 2016 r. nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

4. Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury na terenie miasta (w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3) oraz promocja twórczości artystycznej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, występów i koncertów oraz wydawanie czasopism

Wysokość dotacji -120 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 70 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

5.Organizacja Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Wysokość dotacji - 3 500 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 3 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

6.Organizacja XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni".

Wysokość dotacji -75 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 75 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

7.Organizacja imprezy: "Noc zwiedzania Rynku"

Wysokość dotacji - 10 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 5 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

8.Organizacja imprezy kulturalnej z okazji uroczystości obchodów XIV Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ oraz VI Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Wysokość dotacji - 2 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 2 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

9.Wydanie „Rocznika Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia" tom XXIII

Wysokość dotacji - 12 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 12 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

10.Wydanie opracowania monografii o Jarosławiu na podstawie pracy doktorskiej Kazimierza Gottfrieda

Wysokość dotacji - 20 000 zł

Zadanie w 2016 r. nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

11.Organizacja konkursu fotograficznego: „Detal w Architekturze miasta Jarosławia"

Wysokość dotacji - 5 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 2 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

12.Opracowanie słownika biograficznego: „Wielkie postacie z Jarosławia"

Wysokość dotacji - 5 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 5 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

13. Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Jerzemu Hordyńskiemu w 20. rocznicę śmierci poety.

Wysokość dotacji - 10 000 zł

Zadanie w 2016 r. nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

14.Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

Wysokość dotacji -22 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 22 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

15.Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich w Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej

Wysokość dotacji - 30 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 30 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

16.Organizacja sesji popularnonaukowych i warsztatów literackich dla mieszkańców Jarosławia

Wysokość dotacji - 6 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 6 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

17.IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej i X Przegląd Piosenki Kresowej

Wysokość dotacji - 28 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 28 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

18.Wydanie publikacji o charakterze wychowawczo - kulturalnym pt. „Słoneczna Skała"

Wysokość dotacji - 10 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 10 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

19.Wydanie miesięcznika o charakterze informacyjno - kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy nr 2

Wysokość dotacji - 20 000 zł

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2016 r. wynosiła 20 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

20.Wydanie przewodnika po Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Wysokość dotacji - 20 000 zł

Zadanie w 2016 r. nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

21.Organizacja działań pod nazwą „Kultura dla seniora"

Wysokość dotacji - 14 500 zł

Zadanie w 2016 r. nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

22.Organizacja obchodów „Światowego Dnia Inwalidy 2017"

Wysokość dotacji - 6 000 zł

Zadanie w 2016 r. nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

23.Budowa Pomnika Pamięci Narodowej przy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu

Wysokość dotacji - 80 000 zł

Zadanie w 2016 r. nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

24.Opracowanie i wydanie „Rekonstrukcji archiwum dawnego Kolegium Jezuitów św. Jana w Jarosławiu" dra Stanisława Lenia

Wysokość dotacji - 10 000 zł

Zadanie w 2016 r. nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

25.„Niwelowanie barier mentalnych w dostępie do kultury poprzez organizację wyjazdów do teatru, filharmonii, kina dla osób niewidomych z terenu miasta "

Wysokość dotacji - 5 000 zł

Zadanie w 2016 r. nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

II. Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O dotacje mogą się ubiegać podmioty spełniające wymogi określone w w/w ustawie. Dotacje zostaną przyznana na podstawie wybranych ofert i zawartych umowach z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

III. Terminy i sposób składania ofert.

1) Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 15. 02 .2017 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 2 , ul. Rynek 1.

2) Oferty należy składać na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 ) ze szczególnym uwzględnieniem treści art. 14 ust 1 w/w ustawy

3) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4) Do oferty należy dołączyć:

- numer konta bankowego na który będą przekazywane środki ewentualnej przyznanej dotacji na realizację zadania,

- numery PESEL uprawnionych osób które w imieniu oferenta (w przypadku przyznanej dotacji) będą podpisywały umowę.

5) Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6) Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

1)   Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do dnia 24 lutego 2017 r.

2)   Ogłaszający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację tego samego zadania jeżeli jego podział uzasadniony jest rejonem działania.

3)   Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.

4)   Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

5)   Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

6)   Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 25/2017 z dnia 23.01.2017 r.

  • Kryteria oceny formalnej:

1. Oferta została złożona przez kwalifikującego się oferenta.

2. Oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu.

3. Oferta został złożona na właściwym druku oferty, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane  załączniki.

  • Kryteria oceny merytorycznej:

1.Możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby rzeczowe i kadrowe.

2.Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje oraz doświadczenie osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane.

4. Udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem.

5. Wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

6. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób otrzymanych na ten cel środków.

7) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyska największą ilość punktów. Maksymalna - indywidualna ocena jednej oferty może wynieść 25 pkt. Zlecenie realizacji zadania w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji nastąpi po otrzymaniu przez złożoną ofertę minimum 15 punktów (średnia arytmetyczna uzyskanej łącznej oceny merytorycznej).

8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, nazwa zadania, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.         

9)   Treść niniejszego ogłoszenia określająca warunki konkursu spełnia wymogi regulaminu konkursowego o którym mowa w § 48 Uchwały Nr 395/XXXVI/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28. 11. 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Burmistrz Miasta Jarosławia    

 

 

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.01.2017)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31