Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2017 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu ul. Łazy Kostkowskie 14.

OA.0050.156.2017

 

Zarządzenie Nr 156/2017
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 2 maja 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraSzkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu

 

Na podstawie art. 36 a ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu, ul. Łazy Kostkowskie 14

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.jaroslaw.pl
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jarosławia.
  • w siedzibie budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul.Łazy Kostkowskie 14.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 5

Zarządzenie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu Miasta (rejestr zarządzeń).

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Jarosławia
mgr Waldemar Paluch

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Oświaty
(02.05.2017 | aktualizacja 02.05.2017 13:20)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31