Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2017 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jarosławiu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Stanisława Staszica w Jarosławiu ul. Dolnoleżajska 16.

OA.0050.347.2017

Zarządzenie Nr 347/2017
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu

 

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 zpóźn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587) oraz art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Ks. Stanisław Staszica w Jarosławiu

 § 2

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Ks. Stanisław Staszica w Jarosławiu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1.      na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia www.jaroslaw.pl

2.      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jarosławia.

3.      w siedzibie budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Ks. Stanisław Staszica w Jarosławiu ul. Dolnoleżajska 16.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

 

§ 5

Zarządzenie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu Miasta Jarosławia (rejestr zarządzeń).

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wydział Oświaty
(08.09.2017)
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31