Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2017 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządzeniem nr 427/2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 wprowadził konsultacje w sprawie programu współpracy. Wypełnione ankiety, można składać w terminie do dnia 07 listopada 2018 r. do godz.15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, parter, pokój nr 2 lub przesłać skan dokumentu w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 949/LXXXII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organów, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2010 r. Nr 114, poz. 2101, Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przeprowadza się konsultacje dot. projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 - stanowiącego załącznik nr 1  do Zarządzenia.

§ 2

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów o których mowa w § 1, w sprawie projektu Programu, a w szczególności uzyskanie ich opinii odnośnie programu współpracy.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 27 października do 07 listopada 2017 r.

§4

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia - www.jaroslaw.pl.

 

§5

1.  Konsultacje polegają na wypełnieniu ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. oraz zgłoszeniu uwag co do jego treści.

2. Projekt o którym mowa w ust. 1 oraz formularz ankiety znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia oraz są dostępne w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, parter, pok. nr 2.

3.  Wypełnione ankiety, można składać w terminie do dnia 07 listopada 2018 r. do godz.15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, parter, pokój nr 2 lub przesłać skan dokumentu w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

§ 6

Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 zostanie przedłożony Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego celem uzyskania opinii.

 

§ 7

1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w niniejszym Zarządzeniu.
2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 8

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w Wydziale Oświaty.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wydział Oświaty
(27.10.2017 | aktualizacja 08.11.2017 07:50)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31