Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2017 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs na realizację zadania GMJ pn."Dowóz dzieci niepełonsprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu" w 2018 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu" w 2018 roku.

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 645/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu" w 2018 roku.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

I Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 104.138,00 zł.

II Zasady przyznawania dotacji:

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O dotacje może się ubiegać podmiot spełniający wymogi określone w w/w ustawie. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

III Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

2.  Warunki realizacji zadania:

a) zadanie obejmuje dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu miasta Jarosławia z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania,       

b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

IV Termin składania ofert:

1) Kompletne oferty należy w termin do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 2, ul. Rynek 1. 

2) Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) ze szczególnym uwzględnieniem treści art. 14 ust 1 w/w ustawy.

3) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4) Do oferty należy dołączyć :

- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) albo poświadczenie braku obowiązku rejestracji, w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

5) Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6) Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy.

V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. 

2) Ogłaszający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację tego samego zadania, jeżeli jego podział uzasadniony jest rejonem działania.

3) Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.

4) Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

5) Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

6) Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów z uwzględnieniem zapisów art. 15 ust. 1 w/w ustawy:

a)  merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punkty:

- zgodność z zakresem przedmiotowym i priorytetowymi zadaniami publicznymi przyjętymi do realizacji w 2018 roku na mocy uchwały Nr 645/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 XI 2017 r. (2 punkt),

- zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu (2 punkt),

b) możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

-   fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt),

-   posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania (1 punkt),

-   zaplecze lokalowe, sprzętowe ( 1 punkt ),

-   udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej (1 punkt),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 1 punkt,

d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych, a także z innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy - maksymalnie 3 punkty,

e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje - maksymalnie 3 punkty,

7) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała największą ilość punktów.

8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Wykaz podmiotów, nazwa zadania, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VI Treść niniejszego ogłoszenia, określająca warunki konkursu, spełnia wymogi regulaminu konkursowego, o którym mowa w Uchwale Nr 645/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27. 11. 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.  

VII Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokości udzielonych dotacji:

W roku ogłoszenia  konkursu i w roku poprzednim na realizację powyższego zadania  wydatkowano:

1) w roku 2016 r. kwotę 127.000,00 zł,

2) w roku 2017 r. kwotę 113.902,00 zł.        

BURMISTRZ  MIASTA JAROSŁAWIA

Treść zarządzenia nr 484/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(04.12.2017 | aktualizacja 05.12.2017 04:37)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31