Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2019 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

"Młodzi aktywni bez barier" - projekt współfinansowany ze środków EFS

W związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „MŁODZI AKTYWNI BEZ BARIER” nr projektu: POWR.01.02.01-18-0024/18 w imieniu realizatorów projektu przekazujemy poniżej informację na temat projektu.

Projekt skierowany jest do 60 osób (32 kobiet, 28 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu spełniających wszystkie warunki:

 • Pozostawanie w wieku 18-29 lat
 • Miejsce zamieszkania: całe województwo Podkarpackie
 • Posiadanie statusu osoby pozostającej bez pracy nie uczestniczącej w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) lub fakt posiadania statusu osoby zatrudnionej na umowie krótkoterminowej lub umowie cywilnoprawnej.

 Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Kobiety
 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby zamieszkujące średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

 

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi:

1. Ustalenie potrzeb Uczestnika Projektu, działania aktywizacyjne. Każdy z Uczestników odbędzie wymienione poniżej wsparcie:

 • Indywidualny plan działania (6h/osoba), usługa ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowanie IPD.
 • Miękkie kompetencje zawodowe (1gr/24h), moduły: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poruszania się po rynku pracy, wybór odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Szkolenia zawodowe (1gr/średnio 120 h), usługa polegać będzie na przygotowaniu uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Tematyka szkoleń będzie dostosowana do potrzeb określonych w IPD oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (8h/osoba) - celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla uczestnika projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Głównym zadaniem będzie dostarczanie UP (drogą mailową, osobistą) ofert pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem. Metoda pracy: rozmowa indywidualna z UP, zebranie informacji, nadzór nad poprawnym formatem: listem motywacyjnego i CV, indywidualne rozmowy.

4. Staże zawodowe (4 miesiące/osoba) - każdy z 54 uczestników projektu odbędzie czteromiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe(6,78/h netto)1
 • stypendium stażowe(1017,40 zł netto/ miesiąc)1
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
 • bezpłatne formy wsparcia (szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
 • materiały dydaktyczne (podręcznik).
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
 • pokrycie kosztów egzaminów
 • pokrycie kosztów badań lekarskich.

1Stawka stypendium szkoleniowego w podanej wysokości przewidziana jest w przypadku gdy Uczestnik Projektu nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia i jest ubezpieczony przez Realizatora Projektu. W przypadku zaś posiadania przez Uczestnika Projektu innego tytułu do ubezpieczenia stawka stypendium szkoleniowego za każdą odbytą godzinę szkolenia wynosi 6,78 zł brutto.

Więcej informacji na temat projektu na stronie Centrum Rozwiązań Biznesowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(26.04.2019 | aktualizacja 26.04.2019 15:23)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31