Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Przypomina się, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm., dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, parter pok. nr 2 lub przesłać na adres mailowy: kancelaria@um.jaroslaw.pl lub na adres: Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1.

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają informację o wysokości opłat za zmniejszenie retencji zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Przepisy dają możliwość podmiotowi zobowiązanemu do złożenia reklamacji, jeśli nie będzie się zgadzał  z wysokością opłaty.

Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w pliku.

Monika Lachowska

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(20.01.2020 | aktualizacja 20.01.2020 13:39)
Luty 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29