Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 310/2010 Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
 

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 949/LXXXII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 114, poz. 2101)

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

§ 2

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 1, w sprawie projektu programu, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków odnośnie programu współpracy.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 8-15 grudnia 2010 r.

§ 4

Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz na stronie internetowej Urzędu - www.jaroslaw.pl.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. oraz zgłoszeniu uwag co do jej treści.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz ankieta konsultacyjna znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia oraz jest dostępna w kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, pokój nr 2.

3. Wypełnione ankiety dotyczące konsultacji można składać w terminie od 8 do 15 grudnia 2010 r. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, lub przesłać skan dokumentu emailem na adres so3@jaroslaw.pl

§ 6

  • 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszym Zarządzeniu.
  • 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarz, jeden znajduje się w sekretariacie w rejestrze zarządzeń, a drugi w wydziale merytorycznym.

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadziła: Magdalena Rożek
(08.12.2010 | aktualizacja 08.12.2010 12:49)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31