Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.

OGŁOSZENIE - Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 434/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013 r., oraz uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 505/XLVIII/2013 r. z dnia 25.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2013 r.
  BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I. Rodzaj zadania:

 

1.„Przygotowanie dioram obrazujących wydarzenia historyczne i organizacja pokazu sprzętu wojskowego z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej"

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2013 wynosi 14 000 zł ( słownie: czternaście tysięcy złotych)

W roku 2012 zadanie nie było realizowane

W roku 2013 zadanie nie było realizowane

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.07.2013 r.

 

II. PODMIOT UPRAWNIONY:

Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów:

a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

IV. Terminy i sposób składania ofert.

1.Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 27.03.2013r. do godz.15.30
w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 3, ul. Rynek 1.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz.. U. 2011 Nr 6, poz. 25 )      

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie należy umieścić adres zwrotny oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć

-aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób do reprezentowania (powyższe dokumenty muszą być zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane)

 -podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli 

-pełnomocnictwo w przypadku , gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7. Oferty nie spełniające wymogów  formalnych podlegają odrzuceniu.

 

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.                              

1.Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

-złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

-zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

-złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

-zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

-zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2. Ofertę odrzuca się, jeśli:

-została złożona po upływie terminu (decyduje data wpływu),

-nie spełnia wymogów formalnych

3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

-możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;

-proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

-kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania)

-wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

-analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).

4.W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.

5. Burmistrz Miasta Jarosławia powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.

6. Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Miasta Jarosławia w formie zarządzenia.

7. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

8. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

9.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty: w Biuletynie Informacji Publicznej bip.jaroslaw.um.gov.pl , w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia

w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta http://www.jaroslaw.pl/ (w zakładce ogłoszenia i komunikaty) w terminie do 29.03.2013 r.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

Podmiot, który otrzyma dotację jest zobowiązany do:

-korekty kosztorysu zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

-składania sprawozdań z realizacji zadania

-wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

-dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem  kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

Na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków należy umieścić adnotację, że zostały „sfinansowane z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław". W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                              

wprowadziła: Magdalena Rożek
(06.03.2013)
Marzec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31